Подання інформації про зайнятість та працевлаштування громадян квотної категорії до 01.02.2022р.

Шановний роботодавцю!

Миколаївська  районна філія Львівського обласного центру зайнятості  нагадує щодо подання інформації про зайнятість та працевлаштування громадян квотної  категорії до 01.02.2022р.

Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення» (надалі – Закон) визначено, що для працевлаштування громадян, котрі мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, котрі не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Відповідно до п.3 статті 14 Закону роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, котрі на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.

Для реалізації статті 14 Закону щодо надання роботодавцями інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню розроблений відповідний Порядок, який затверджений Мінсоцполітики від 16.06.2013 №271. У ньому визначено вичерпний перелік документів, необхідних для підтвердження належності громадян до зазначених категорій осіб, період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями центрам зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Так, відповідно до Порядку №271 роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року, подають інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (надалі – Інформація).

Дана інформація  заповнюється наступним чином:

  • у рядку 01 Інформації необхідно зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній календарний рік (отже, у інформації, яка подаватиметься до 01 лютого 2022 року необхідно зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників за 2020 рік).

Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року №286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 30 листопада 2005 року за №1442/11722, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників;

  • у рядку 02 Інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (отже, у інформації, яка подаватиметься до 01 лютого 2022 року необхідно зазначати ці дані за 2021 рік);
  • у рядку 03 Інформації зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників (у звітному році), тобто квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників на поточний рік (наприклад, у інформації, яка подаватиметься до 01 лютого 2022 року це розрахункова чисельність працівників квотної категорії за 2020 рік. Для розрахунку цієї чисельності береться до уваги середньооблікова чисельність штатних працівників у 2020 році);
  • у рядку 04 Інформації вказується середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, тобто, за 2021рік / для підприємств із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб/;
  • у рядку 5 Інформації вказується середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, тобто, за 2021 рік , яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст..26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років / для підприємств із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб/;
  • у рядку 06 Інформації зазначається чисельність громадян, котрих планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти (наприклад, у інформації, яка подаватиметься до 01 лютого 2022 року це чисельність громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та котрих планується працевлаштувати у 2022 році).

За  довідкою звертатися у відділ взаємодії з роботодавцями Миколаївської РФ
2 поверх кабінет №13, тел.(0241) 51-186 або (0241)52-273

ІНФОРМАЦІЯ про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 534-VIII від 17.06.2015}

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

{Пункт 4 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 1436-VIII від 07.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 329-IX від 04.12.2019}

2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

{Абзац перший частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

{Частину другу статті 14 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017}

3. Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.